شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …انجام خدمات طراحی انواع پروژه های …ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانبهترین آموزشگاه زبان اسپانیایی …

مجازات جعل مدرک دانشگاهی از زبان وزیر علوم | هر دو طرف جعل مدرک مجازات می‌شوند