گفتگوی کشورهای روند آستانه درباره برگزاری اجلاس در ایران