میز خبر ۲۷ شهریور، پله، اسطوره فوتبال جهان در بیمارستان بستری شد