دلچسب مثل مدال نقره علی داوودی | تالاخادزاده هم رکورد خودش را شکست هم رکورد المپیک را