دستور وزیر بهداشت برای واکسیناسیون قضات و کارمندان دادگاه‌ها