فعال شدن نوبت‌دهی واکسن کرونا برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید