ویدئو | اولین فیلم از دانشجوی مسلح در دانشگاه روسیه