تصاویر | گفتگوی لاریجانی و حداد در حضور جلیلی و عارف

تصاویر | گفتگوی لاریجانی و حداد در حضور جلیلی و عارف
مجمع تشخیص 17 آذر مجمع تشخیص 17 آذر مجمع تشخیص 17 آذر مجمع تشخیص 17 آذر مجمع تشخیص 17 آذر مجمع تشخیص 17 آذر مجمع تشخیص 17 آذر مجمع تشخیص 17 آذر مجمع تشخیص 17 آذر مجمع تشخیص 17 آذر مجمع تشخیص 17 آذر مجمع تشخیص 17 آذر مجمع تشخیص 17 آذر کد خبر 642085