تصاویر | مراسم خداحافظی رئیس جمهور و وزیران
آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت آخرین نشست روحانی و مدیران ارشد دولت کد خبر 618341