ویدئو | شرط شهردار کابل برای برگشت زنان به محل کارشان در شهرداری