ویدئو | اجازه نمی‌دهیم با وقت ما بازی کنند |  تاریخ دور بعدی مذاکرات مشخص شد

 ویدئو | اجازه نمی‌دهیم با وقت ما بازی کنند |  تاریخ دور بعدی مذاکرات مشخص شد