معاون اول رئیس جمهور به اهواز سفر کرد | وعده جهانگیری به مردم خوزستان