آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپلوله زهکش

شکایت باشگاه استقلال از مدافع پرسپولیس