اولین تصاویر از کشتی اسرائیلی بعد از حمله در دریای عمان