یادداشت معنادار کاندیدای وزارت خارجه دولت رئیسی درباره مذاکره با آمریکا