معاون اول رئیس جمهور: مرغ تا هفته آینده نیامد به من زنگ بزنید