دیدار امیرعبداللهیان با اعضاء دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن