گفتگوی صریح، صمیمی و سازنده وزیر خارجه ایران با همتای آذربایجانی