اسامی ۱۸ نفری که قرار است برای بستن اینترنت تصمیم بگیرند