نرخ ۲۲ ارز کاهش یافت | جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۱۱مرداد ۱۴۰۰