خواسته جالب توجه آلکنو از مردم در خصوص بازیکنان تیم ملی والیبال