میز خبر شنبه ۱ آبان، پیشنهاد لغو منع تردد شبانه و سفر بین استانی برای واکسن زده‌ها