سازندگان کیاتعمیر تخصصی دستگاه و شارژ تضمینی …دستگاه سلفون کشسرورنگ

ادعای رسانه صهیونیستی: ماکت ناو آمریکایی رزمایش اخیر ایران در حال غرق شدن است