بدرقه متفاوت رئیسی از سوی مردم تاجیکستان در فرودگاه شهر تاریخی کولاب