کسب دومین مدال برای کاروان ایران | ساروی به برنز المپیک رسید