ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …نمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152سفارش ساخت انواع کمپ های پیش ساخته

توزیع ۳۰ میلیون پرس غذای گرم در ماه رمضان بین نیازمندان