چمن مصنوعی چیستمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

لاوروف: روابط ناتو با ترکیه بیانگر چگونگی تعامل آن با دموکراسی است