تامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …فروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …اجرای کلیه فعالیتهای عمرانی

کمیته شورای فدراسیون روسیه تجاوز آمریکا به منطقه مرزی عراق و سوریه را محکوم کرد