دستگاه سی ان سیمبلمان آمفی تئاتر،رض کوسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومخریدار ضایعات کامپیوتری

روحانى معروف آذربایجان به 16 سال حبس محکوم شد