شرکت سرورنگپرایمر PVCدندانسازیحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهران

احیای کارخانه با کمک بنیاد برکت