مدرس و مترجم زبان پرتغالیمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …

ساخت دستگاه تب سنج تصویری