پزشکی که از خبرنگاری بازنشسته شد!

پزشکی که از خبرنگاری بازنشسته شد!