رحمت، میراث خود را پس گرفت!

رحمت، میراث خود را پس گرفت!