بانک‌ها با خانه‌های خالی چه می‌کنند؟

بانک‌ها با خانه‌های خالی چه می‌کنند؟