انتظار ۲۷ ساله ساخت یک بیمارستان در کرمان

انتظار ۲۷ ساله ساخت یک بیمارستان در کرمان