اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ویرانی عظیم در استان هاتای ترکیه پس از زمین لرزه