برداشت کنجد از قطب تولید کنجد

برداشت کنجد از قطب تولید کنجد