آتش سوزی در کشتی سازی دریاپیما در شهر چوئبده

آتش سوزی در کشتی سازی دریاپیما در شهر چوئبده