نقش کلیدی پالایشگاه آبادان در تامین برق شبکه سراسری