ماجرای گاوداری متعلق به ایران‌خودرو چیست؟

ماجرای گاوداری متعلق به ایران‌خودرو چیست؟