استفاده از انرژی‌های سبز برای کاهش آلودگی محیط زیست