حرکت دومین گروه از کامیون‌های حامل سوخت ایران به سوی لبنان