آزادسازی ۲۰ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه مرجی‌خانی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال با ورود مدعی‌العموم