اولین دوره مسابقات لیگ چوب کشی ایران در اصفهان

اولین دوره مسابقات لیگ چوب کشی  ایران در اصفهان