ویدیو: لحظه ناک اوت شدن علی اکبری مقابل مبارز روسی