در سال ٩٨ بیش از ٣٧هزار میلیاردریال تسهیلات به بخش تولید پرداخت شده است. به گزارش ایلنا، بر مبنای آمار اعلام شده، در سال  ٩٨ از محل بودجه عمومی بیش از ٣٧ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش تولید پرداخت شده است. بر این اساس تعداد تسهیلات ارائه شده به این بخش در فروردین ماه سال گذشته سه تسهیلات به میزان ١٣١میلیارد ریال و در اردیبهشت ماه دو تسهیلات به ارزش ١٦میلیارد ریال بوده است. تعداد و میزان تسهیلات پرداختى در خرداد ماه به ترتیب ٢ و ٣٠میلیارد ریال بود، در تیر ماه ٩٨ مجموعا ٧تسهیلات به میزان ١٦٨٥میلیارد ریال تسهیلات ارائه شده است؛ در مرداد ماه همین سال نیز تعداد تسهیلات به ٩ عدد به ارزش ٣٣١میلیارد ریال بوده است.