ترکیب احتمالی اینتر و یوونتوس از نگاه توتواسپورت(شماتیک)