تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …خرید و فروش جک هیدرولیکسمعک هوشمند و فوق نامرییزفع موهای زاٍئد بدن با دستگاه آلمانی …

طرح‌های کوتاه‌مدت و بنگاه‌های کوچک هیچ کمکی به اشتغال نکرده‌اند/ تزریق پول ارزان به بدنه اقتصاد درمان نهایی نیست/ خصوصی‌سازی هزینه‌های سیاسی و اجتماعی زیادی برای کشور ایجاده کرده است