صحبت های مهدی شیری پس از بازی با نفت مسجد سلیمان (ویدیو)

صحبت های مهدی شیری پس از بازی با نفت مسجد سلیمان (ویدیو)