آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلمس الیاژیالیاف بایکو

برگزاری آیین "پهلوانی سرود" بزرگداشت جهان پهلوان تختی